Statuten

zaterdag 03 december 2005

Start
Omhoog
Veerkampkranten
Statuten

 

e Stichting Familie Veerkamp f

Opgericht op 9 juni 1997

bij notariskantoor  De Waard & Wagener te Gouda

Ingeschreven bij de kamer van Koophandel en Fabrieken voor Midden-Holland onder nummer 41174464 op 19 juni 1997

Statuten.

Naam, Zetel en Duur

Artikel 1.

1. De Stichting draagt de naam Stichting Familie Veerkamp.

2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Gouderak.

3. De Stichting is opgericht voor onbepaalde tijd.

 

Doel

Artikel 2.

1.  De Stichting heeft ten doel:

a. Genealogisch onderzoek naar alle personen met de naam Veerkamp

b. publiceren van wetenswaardigheden, aktiviteiten, 

bijzondere gebeurtenissen en dergelijke betreffende personen    met de naam Veerkamp;

c. het uitgeven van het blad “De Veerkamp Krant”

d. het geven van subsidies voor het instandhouden van

monumenten, zoals grafmonumenten, betreffende de familie Veerkamp;

e. het beleggen van ontmoetingsdagen;

f.  het publiceren van stambomen betrekking hebbende op de familie Veerkamp;

en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of  zijdelings  verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste  zin des woords.

2.  De stichting tracht haar doel ondermeer te verwezelijken door:

a.  Alle Veerkamp-naamdragers opnemen in het computer-bestand Gens Data van de Nederlandse Genealogische Vereniging (NGV) of een vergelijkbare instelling.

b.  het stimuleren en ondersteunen van initiatieven om familie-

     geschiedenissen van Veerkampfamilies te schrijven;

c.  het opzetten van een familie-archief;

d.  het opzetten van een Veerkamp/Tödden-bibliotheek

e.  het ter beschikking stellen aan de Koninklijke Bibliotheek, het

Centraal Bureau voor Genealogie (CBG) en de Nederlandse 

Genealogische Vereniging, van publicaties de familie Veerkamp

betreffende.

Vermogen

 Artikel 3.

Het vermogen van de stichting zal worden gevormd door:

 

-subsidies en donaties;

-schenkingen, erfstellingen en legaten;

-baten van publicatie;

-alle andere verkrijgingen en baten.

 

Bestuur

Artikel 4.

1. Het bestuur van de stichting bestaat uit een door het bestuur vast te stellen aantal van tenminste één persoon.

 

2. Bij een meerhoofdig bestuur kiest de voorzitter, een secretaris en een penningmeester.

De functies van secretaris en penningmeester kunnen ook door één persoon worden vervuld.

 

3. In ontstane vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien.

 

4. Een niet voltallig meerhoofdig bestuur behoudt zijn bevoegdheid.

 

5. De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

 

Vergaderingen en besluiten bij een meerhoofdig bestuur.

 

 Artikel 5.

Vergaderingen en besluiten bij een meerhoofdig bestuur.

 

1. De bestuursvergaderingen worden gehouden te Gouderak.

 

2. Ieder kalenderkwartaal wordt tenminste één vergadering gehouden.

 

3. Vergaderingen zullen voorts telkenmale worden gehouden, wanneer de voorzitter dit wenselijk acht of indien één der andere bestuursleden daartoe schriftelijk en onder nauwkeurige opgave der te behandelen punten aan de voorzitter het verzoek richt.

Indien de voorzitter aan een dergelijk verzoek geen gevolg geeft in dier voege, dat de vergadering kan worden gehouden binnen drie weken na het verzoek, is de verzoeker bevoegd zelf een vergadering bijeen te roepen met inachtneming van de vereiste formaliteiten.

 

4. De oproeping tot de vergadering geschiedt-behoudens het in lid 3 bepaalde- door de voorzitter, tenminste zeven dagen tevoren, de dag der oproeping en die der vergadering niet meegerekend, door middel van oproepingsbrieven.

 

5. De oproepingsbrieven vermelden, behalve plaats en tijdstip van de vergadering, de te behandelen onderwerpen.

 

6. Zolang in een bestuursvergadering alle in functie zijnde bestuursleden aanwezig zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen over alle aan de orde komende onderwerpen, mits met algemene stemmen, ook al zijn de door de statuten gegeven voorschriften voor het oproepen en houden van vergaderingen niet in acht genomen.

 

7. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter van het bestuur; bij diens afwezigheid wijst de vergadering zelf haar voorzitter aan.

 

8. Van het verhandelde in de vergaderingen worden notulen gehouden door de secretaris of door één der andere aanwezigen, door de voorzitter daartoe aangezocht. De notulen worden vastgesteld en getekend door degenen, die in de vergadering als voorzitter en secretaris hebben gefungeerd.

 

9. Het bestuur kan ter vergadering alleen dan geldige besluiten nemen indien de meerderheid zijner in functie zijnde leden ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is. Een bestuurslid kan zich ter vergadering door een medebestuurslid laten vertegenwoordigen op overlegging van een schriftelijke, ter beoordeling van de voorzitter der vergadering voldoende, volmacht. Een bestuurslid kan daarbij slechts voor één medebestuurslid als gevolmachtigde optreden.

 

10. Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits alle bestuursleden in de gelegenheid zijn gesteld schriftelijk, telegrafisch of per telex hun mening te uiten. Van aldus genomen besluit wordt onder bijvoeging van de ingekomen antwoorden door de secretaris een relaas opgemaakt, dat na mede ondertekening door de voorzitter bij de notulen wordt gevoegd.

11. Ieder bestuurslid heeft het recht tot het uitbrengen van één stem. Voorzover deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijven worden alle bestuursbesluiten genomen met volstrekte meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen.

12. Alle stemmingen ter vergaderingen geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming gewenst acht of één der stemgerechtigden dit voor de stemming verlangt. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes.

13. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.

14. In alle geschillen omtrent stemmingen, niet bij de statuten voorzien, beslist de voorzitter. 

Bestuursbevoegdheid en vertegenwoordiging

 

Artikel 6

1.Het bestuur is belast met het besturen van de stichting.

 

2.Het bestuur is bevoegd besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen.

 

3. Het bestuur is niet bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten, waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijke medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt.

 

Artikel 7.

1. Het bestuur vertegenwoordigt de stichting in en buiten rechte.

2. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt bij een meerhoofdig bestuur mede toe aan twee gezamelijk handelende bestuursleden.

3. Het bestuur kan volmacht verlenen aan één of meer bestuursleden, alsook aan derden, om de stichting binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen.

 Einde bestuurslidmaatschap

Artikel 8.

Het bestuurslidmaatschap eindigt: door overlijden van een bestuurslid, bij verlies van het vrije beheer over zijn vermogen, bij schriftelijke ontslagneming (bedanken), alsmede bij ontslag door de rechtbank in de gevallen in de wet voorzien, door ontslag verleend door het bestuur op grond van gewichtige redenen.

 Boekjaar en jaarstukken

 Artikel 9.

1. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar.

2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de stichting zodanige aantekening te houden dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.

3. Binnen zes maanden na afloop van het boekjaar maakt het bestuur een balans en een staat van baten en lasten van de stichting op.

Het bestuur kan, alvorens tot vaststelling van de jaarstukken over te gaan, deze laten onderzoeken door een door het bestuur aan te wijzen register-accountant of van een accountant-administratie-consulent. Deze brengt aan het bestuur verslag uit van zijn onderzoek.

4. De jaarstukken worden door het bestuur vastgesteld.

 Reglement

 Artikel 10.

1.Een meerhoofdig bestuur is bevoegd een reglement vast te stellen, waarin die onderwerpen worden geregeld welke niet in deze statuten zijn vervat.

 

2. Het reglement mag niet met de wet of deze statuten in strijd zijn.

 

3. Het bestuur is ten allen tijde bevoegd het reglement te wijzigen of op te heffen.

 

4. Op de vaststelling, wijziging  en opheffing van het reglement is het bepaalde in artikel 11 lid 1 van toepassing.

 Statutenwijziging

 Artikel 11.

1.Het bestuur is bevoegd deze statuten te wijzigen. Bij een meerhoofdig bestuur moet het besluit daartoe worden genomen met algemene stemmen in een vergadering, waarin alle bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, zonder dat in het bestuur enige vacature bestaat.

2. De wijziging moet op straffe van nietigheid bij notariële akte tot stand komen. Tot het doen verlijden van die akte is ieder bestuurslid bevoegd.

3. Het bestuur is verplicht een authentiek afschrift van de wijziging, alsmede de gewijzigde statuten neer te leggen ten kantore van het Openbaar Stichtingenregister, gehouden door de Kamer van Koophandel en Fabrieken, binnen welker gebied de stichting haar zetel heeft.

 Ontbinding en vereffening.

Artikel 12.

1.Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden. Op het daartoe te nemen besluit is het bepaalde in artikel 11 lid 1 van toepassing.

2. De stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan voorzover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is.

3. De vereffening geschiedt door het bestuur.

4. De vereffenaars dragen er zorg voor, dat van de ontbinding van de stichting inschrijving geschiedt in het register, bedoeld in artikel 11 lid 3.

5. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel mogelijk van kracht.

6. a. Een eventueel batig saldo van de ontbonden stichting wordt zoveel mogelijk besteed overeenkomstig het doel van de stichting.

    b. Computerbestanden, boeken en andere uitgaven van de Stichting zullen ter beschikking worden gesteld aan het Centraal Bureau voor Genealogie te ‘s Gravenhage.

7. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en de bescheiden van de ontbonden stichting gedurende de in de wet vermelde termijn berusten onder de jongste vereffenaar.

 Slotbepalingen.

 Artikel 13.

In alle gevallen, waarin zowel de wet als deze statuten niet voorzien, beslist het bestuur.

Tenslotte verklaarde de comparant, ter uitvoering van het bepaalde in artikel 4 leden 1 en 2, dat voor de eerste maal tot enig bestuurder van de stichting wordt benoemd: de comparant.

De comparant is mij, notaris, bekend, zijnde de identiteit van de comparant vastgesteld middels het hiervoor vermelde document.

WAARVAN AKTE in minuut is verleden te Gouda op de datum als in het hoofd van deze akte vermeld. Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte aan de comparant heeft deze verklaard van de inhoud van deze akte te hebben kennisgenomen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen. Vervolgens is deze akte na beperkte voorlezing door de comparant en mij, notaris, ondertekend.

(w.g.:) H.E. Veerkamp, J. Wagener.

 

omhoog  /  start

     

Start | Veerkampkranten | Statuten

Deze website is voor het laatst bijgewerkt op vrijdag 04 juni 2004